HİS | Herkes İçin Spor

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından

 

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
 ÖZEL HERKES İÇİN SPOR VE YOGA SALONLARI TALİMATI 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1–(1) Bu Talimatın amacı, herkes için yaşam boyu spor ve sağlık amacı ile birlikte rekreatif amaç güden her türlü fiziksel aktivitelerin yapıldığı özel herkes için spor ve yoga salonlarına yeterlilik belgesi verilmesi ve bu salonları yeterlilik belgesi kapsamında denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2–(1) Bu Talimatın herkes için yaşam boyu spor ve sağlık amacı ile birlikte rekreatif amaç güden her türlü fiziksel aktivitelerin yapıldığı özel herkes için spor ve yoga salonlarını kapsar.

 

Dayanak 

Madde 3–(1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 01/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük    :  Spor Genel Müdürlüğünü,   

b) Federasyon             :  Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanını,

ç) Yönetim Kurulu     :  Federasyon Yönetim Kurulunu

d) İl Müdürlüğü         :  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

e) İl Temsilcisi           :  Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu İl temsilcisini,

f) Spor Dalı                : Herkes için yaşam boyu spor ve sağlık amacı ile birlikte rekreatif amaç güden her türlü fiziksel aktiviteleri,

g) Salon                      : Herkes için yaşam boyu spor ve sağlık amacı ile birlikte rekreatif amaç güden her türlü fiziksel aktiviteleri yapmak amacıyla açılan özel spor salonlarını,

ğ) Antrenör                : Federasyonca düzenlenen antrenör eğitim programını tamamlayarak federasyon onaylı antrenör belgesi alan her kademedeki öğretici, çalıştırıcı veya eğitmeni,

h) Sporcu                   : Açık spor alanlarında ve spor salonlarında her türlü egzersiz uygulamalarına katılacak olan her yaştaki kişiyi,

ı) Yeterlilik Belgesi   : Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ve bu talimata dayalı olarak verilen uygunluk belgesini,

i) Yönetmelik             :  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini,

ifade eder.

          

İKİNCİ BÖLÜM
Salon Denetimleriyle İlgili Hükümler

Denetim

Madde 5- (1) Özel herkes için spor ve yoga salonları; yeterlilik belgesi verilmesi ve yıllık vize yapılması aşamaları başta olmak üzere, bu talimatta belirtilen teknik şartları sağlayıp sağlamadığı ve diğer esaslara uygun olup olmadığı konusunda Federasyon tarafından her zaman denetlenebilir.

(2) Federasyon tarafından yapılacak denetim, yeterlilik belgesinin kapsamı ile sınırlı olup; Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği uyarınca il müdürlüklerince yapılan denetim hak ve yetkilerini kapsamaz.

Denetçilerin Belirlenmesi

Madde 6- (1) Denetçiler; Federasyonda görevli olup Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleriyle ilgili konularda gerekli uzmanlığa sahip kişiler arasından yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Denetçi olarak görevlendirilen kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)T.C. vatandaşı olmak,

b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak (üniversitelerin spor, hukuk ve idari bilimlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir),

c) 24 yaşını tamamlamış olmak,

 ç) Bir defada altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak,

d)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak.

Denetim Raporu

Madde 7- (1) Yapılan denetim sonunda düzenlenen denetim raporu, denetim bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde Federasyona ibraz edilir.

(2) Denetim raporunun Federasyonca onaylı birer sureti, denetimi yapılan salon işletmecisine ve il müdürlüğüne gönderilir.  

(3) Tebliğden itibaren on beş gün içerisinde, denetim konusu salonun işletmecisi tarafından denetim raporuna itiraz edebilir ve yeniden denetim yapılması talep edilebilir. Söz konusu itirazların Federasyonca değerlendirilmesi sonucunda gerek görülmesi halinde başka bir denetçi aracılığı ile yeniden denetim yapılabilir. İtiraz konusu eksikliklerin ikinci denetim raporunda da yer alması halinde, tekrar bir denetleme talep edilemez.

(4) Denetim raporunun usul ve esasları Federasyon tarafından belirlenir.

Denetçilerin yolluğu ve diğer giderleri

Madde 8- (1) Bu talimat kapsamında yapılacak denetlemelerde görevlendirilen denetçilerin yolluk ve denetime ilişkin diğer zorunlu giderleri salon işletmecisi tarafından karşılanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yolluk ve giderler dışında, işletmeciden ayrıca herhangi bir denetim ücreti talep edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlilik Belgesi İle İlgili Hükümler

Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Madde 9 - (1) Herkes için spor ve yoga amaçlı kurulan tüm spor salonları Federasyondan yeterlilik belgesi almak zorundadır.

Yeterlilik Belgesi Alma Başvurusu ve Belgenin Düzenlenmesi

Madde 10 - (1) Yeterlilik belgesi alacak özel spor salonları, yönetmelik uyarınca tesis açmak için istenen belgeleri hazırlayarak, il müdürlüğüne müracaat eder. Bu aşamada il müdürlüğü veya işletmeci ilgi belgelerin bir nüshasının Federasyona ileterek, Federasyon tarafından yeterlilik belgesi düzenlenmesini talep eder.

(2) İşletmeci Federasyonca belirlenen yeterlilik belgesi ücretini Federasyon hesabına yatırır ve ödemeye ilişkin belgeyi Federasyona ibraz eder.  

(3) Federasyon belgelere ve yapılacak denetleme sonucunda tutulacak rapora istinaden yeterlilik belgesini tanzim eder.

(4) Federasyonca düzenlenen yeterlilik belgesi il müdürlüğüne gönderilir.

Yeterlilik Belgesinin Vize Edilmesi

Madde 11 - (1) Yeterlilik belgesi Federasyon tarafından her yıl vize edilir. Bu işlem il müdürlüğünce yapılan vize işleminin önkoşuludur.

(2) Yeterlilik belgesi yılın ilk iki ayı içerisinde vize edilir.

(3) Federasyon tarafından yıllık vize işlemi için belirtilen ücretin, %50’si İl müdürlüğü hesabına, % 50’si ise Federasyon hesabına yatırılır.   

Yeterlilik Belgesinin İptali ve İdari Para Cezası

Madde 12 - (1) Federasyon tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin makul süre içerisinde giderilmemesi durumunda, tesise o yıl için geçerli olan yeterlilik belgesi ücretinin ¼ ‘ü tutarında idari para cezası verilir. Bir yıl içerisinde iki defa idari para cezası verilen tesiste üçüncü defa yapılacak denetimde ceza gerektirecek hususlar tespit edildiğinde tesisin yeterlilik belgesi iptal edilir.

Yeterlilik belgesi ve vize ücretinin miktarı

Madde 13 - (1) bu talimat kapsamında Federasyon tarafından belirlenen yeterlilik belgesi ve vize ücretinin miktarı, Genel Müdürlüğün özel beden eğitimi ve spor tesisleri için belirlediği tescil ve vize ücretinden fazla olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Salonların Tanımlanması ve İşleyişi İle İlgili Hükümler

Salonlarda Aranan Fiziki Koşullar

Madde 14 - (1) Özel herkes için spor ve Yoga salonlarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Salonda çalışma alanı olarak en az 25 m2 alan bulunması, çalışma alanı tavan yüksekliğinin en az net 2,30 m olması, kullanım alanı 4 m2’den az olmamak üzere en az bir soyunma odası veya soyunma kabini, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı en az 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

b) Kullanım alanı 10 m2’den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

c) Bayan ve erkek sporcuların aynı saatlerde birlikte spor yaptığı salonlarda en iki tuvaletin bulunması;

ç) Salonda spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

d) Salon zeminin tahta, parke, sunta, halıfleks, sentetik kaplama ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması,

e) Salonda yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

f) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici  tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun ve benzeri manialar bulunmaması,

g) Salonun bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması, salonda ecza dolabı ve gerekli sağlık malzemesi ile ilaçların bulunması,

ğ) Salonda yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması,

h) Engellilere  ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması,

ı) Dini obje, resim ve heykellerin bulunmaması,

i) Farklı dinlere özgü ilahi müzikler olmaması.

Salonların Sınıflandırılması

Madde 15- (1) Özel salonlar büyüklükleri esas alınarak üç sınıfa ayrılır:

a)     3 ncü sınıf salonlar: Toplam alanı 151 metre kareden daha az olan salonlar,

b)    2 nci sınıf salonlar: Toplam alanı 151 - 300 metre kare arasında olan salonlar,

c)     1 nci sınıf salonlar: Toplam alanı 300 metre kareden daha fazla olan salonlar,

Lisans Çıkarma Zorunluluğu ve Uygulanacak Yaş Sınırı

Madde 16- (1) Özel salonlardan faydalanacak her kişinin, herkes için spor lisansı veya spor kartı alması  zorunludur. Özel salonlar dört yaşından itibaren üye kayıt edebilir. Üst yaş sınırı yoktur.

(2) Federasyon salonların yeterliliği ve yıllık vizesi için belirli sayıda lisanslı sporcu bulunması önkoşulu koyabilir.

Salonlarda Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu

Madde 17- (1) Salonlarda Herkes İçin Spor ve Yoga Antrenörlüğü belgesine sahip antrenörler çalıştırmak zorunludur.

(2) Salonların sınıfına göre;

a)     1 nci sınıf salonlarda en az bir üçüncü kademe ve iki birinci kademe antrenör,

b)    2 nci sınıf salonlarda en az bir ikinci kademe ve bir birinci kademe antrenör,

c)     3 ncü sınıf salonlarda ise en az 1 ikinci kademe antrenör bulundurmak zorunludur.

(3) Salonun bulunduğu ilde üst kademe antrenörler bulunmaması halinde, geçici süreyle alt kademe antrenörler çalıştırılabilir. Ancak salonlarda görevli antrenörler, federasyon tarafından belirlenen terfi süresini doldurduklarında açılan ilk üst kademe kursa katılmak zorundadır.

(4) Salonlarda görevli antrenörler, federasyon tarafından verilen antrenör kimlik kartını her yıl vize ettirmelidir. Vize işlemi federasyonca veya federasyon izniyle düzenlenen bir seminer çerçevesinde yapılabilir.

(5) Bir antrenör ikiden fazla salonda ve ikinci bir ilde görevlendirilemez.

Salonların Devri

Madde 18- (1) Özel salonların devredilmesi halinde, yeterlilik belgesi iptal edilir ve bu belgeye ilişkin tüm işlemler yeniden yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 19 - (1) Bu Talimatta yer almayan konularda, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu Talimat Genel Müdürlüğün İnternet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu Talimat hükümlerini Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

 
3WTURK CMS v8.3.1